Algemene bepalingen

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Opdrachtnemer: Soil-tech Solutions B.V., hierna ook genoemd: STS - Opdrachtgever: de derde waarmee een overeenkomst wordt aangegaan.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door STS uitgebrachte offertes en gesloten overeenkomsten, alsmede voor de daarop betrekking hebbende betalingen.
 2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle volgende offertes en overeenkomsten, uitgebracht respectievelijk gesloten met dezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze samenhangen met dan wel volgen op reeds gedane offertes of gesloten overeenkomsten, onverminderd het recht van STS om de voorwaarden te wijzigen.
 3. Ingeval voor bepaalde punten bijzondere voorwaarden zijn overeengekomen blijven voor al het overige onze algemene voorwaarden van kracht. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden en mondelinge overeenkomsten zijn alleen dan bindend wanneer zij onzerzijds schriftelijk zijn bevestigd en gelden slechts voor die offerte of overeenkomst bij gelegenheid van het uitbrengen, respectievelijk het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling is aangebracht.
 4. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan (een gedeelte van) een overeenkomst voor zover (dat gedeelte van) de overeenkomst in strijd blijkt te zijn met de wettelijke bepalingen of wettelijke voorschriften, met name die welke gebaseerd zijn op of voortspruiten uit de Bestrijdingsmiddelenwet en Meststoffenwet en/of overige regelgeving op het gebied van meststoffen.

3. Offerten/Opdrachten

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend met betrekking tot prijzen, inhoud, uitvoering, levertijd en beschikbaarheid, tenzij zij een termijn voor aanvaarding bevatten.
 2. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard heeft STS het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 3. Toezending van catalogi, brochures, prijslijsten of inlichtingen mag niet beschouwd worden als een offerte van STS.

4. Betaling

 1. Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, ook in faillissement, op het kantoor van opdrachtgever of door middel van storting op een daartoe aangewezen bankrekening.
 2. Indien opdrachtgever niet binnen de in het voorgaande lid genoemde termijn betaalt, is deze van rechtswege in verzuim.
 3. Indien betaling niet binnen de in lid 1 genoemde termijn is ontvangen, is de opdrachtgever, ook zonder ingebrekestelling:
  - Vanaf de vervaldatum van de factuur een rente verschuldigd van 2 % per maand over het nog openstaande factuurbedrag.
  - Aan STS verschuldigd alle door STS te maken kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van de hoofdsom te vermeerderen met rente, onder voorbehoud van STS om de werkelijk door haar gemaakte buitengerechtelijke kosten te incasseren, voorzover deze kosten het hiervoor genoemde bedrag overschrijden.
 4. Indien de opdrachtgever één of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, of van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, alsmede in geval van zijn liquidatie, faillissement of surséance van betaling is hij terstond zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en heeft STS het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever en/of betalingsverplichtingen op te schorten en/of uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden op te dragen, zonder dat STS tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele aan STS verder toekomende rechten, daaronder begrepen het recht van STS op volledige schadevergoeding.
 5. Opdrachtgever is gehouden op eerste verzoek van STS zekerheid te stellen of een bankgarantie af te geven voor al hetgeen hij uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins schuldig mocht zijn. Indien opdrachtgever deze zekerheid niet verstrekt, heeft STS het recht om de met opdrachtgever gesloten overeenkomst te ontbinden dan wel, naar keuze van STS, de uitvoering daarvan op te schorten totdat de verzochte zekerheden wel zijn gesteld.

5. Verplichtingen opdrachtgever

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een tijdige, juiste en volledige verstrekking van alle gegevens, waarvan STS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs hoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

6. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van, of voorafgaand aan, de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

7. Aansprakelijkheid

 1. Behoudens in gevallen van grove schuld of opzet, is de aansprakelijkheid van STS voor eventuele schade beperkt tot directe schade en tot ten hoogste de factuurwaarde van het product ten aanzien waarvan schade gesteld wordt. De aansprakelijkheid van STS voor schade zal in ieder geval nooit het bedrag waarvoor deze aansprakelijkheid verzekerd is, en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend, te boven gaan.
 2. Voor het geval schade is ontstaan door geleverde goederen welke door STS van derden zijn betrokken en/of door geleverde materialen welke niet door STS zijn geproduceerd, is de aansprakelijkheid van STS beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van deze door STS geleverde goederen/materialen, dan wel tot ten hoogste de ter zake door derde leveranciers verstrekte garanties.
 3. STS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat STS is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Adviezen worden steeds naar beste weten verstrekt, doch STS aanvaardt voor de gevolgen van die adviezen, gemaakte tekeningen, berekeningen en ontwerpen en/of van het opvolgen daarvan geen enkele aansprakelijkheid, ook omdat zij geen controle uitoefent noch invloed heeft op de uitvoering en/of toepassing van die adviezen.
 5. STS is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van STS aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan STS toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 6. STS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop STS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor STS niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. STS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat STS haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens een periode van overmacht worden de verplichtingen van STS opgeschort. Indien voornoemde periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien STS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

9. Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op alle door STS gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar STS is gevestigd.

10. Wijzigingen

 1. STS is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 2. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden worden vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 3. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden worden vernietigd zullen beide partijen in overleg treden over de inhoud van een vervangende bepaling.
 4. STS is gerechtigd prijsverhogingen die het gevolg zijn van regelgeving en/of overheidsmaatregelen (daaronder te begrijpen gewijzigde heffingen en dergelijke) door te belasten aan opdrachtgever die gehouden is die prijsverhogingen te voldoen. STS is voorts gerechtigd, doch niet eerder dan drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst, zijn prijzen te wijzigen, in welk geval opdrachtgever het recht heeft om reeds door haar gegeven opdrachten, voor zover nog niet geleverd of uitgevoerd, te annuleren binnen acht dagen na kennisgeving van die prijswijziging. Hetgeen in de voorgaande zin staat vermeld geldt tevens in geval STS aan opdrachtgever kennis geeft van wijziging van haar algemene voorwaarden.

Levering van diensten

11. Definitie

In deze algemene voorwaarden wordt om de levering van diensten in ieder geval, doch niet uitsluitend, verstaan het geven van adviezen en het verzorgen van opleidingen door STS .

12. Uitvoering van de werkzaamheden

 1. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat alle voor de uitvoering van de advieswerkzaamheden relevante gegevens en aanwezige faciliteiten ter beschikking staan van STS. Het niet opvolgen van de adviezen van STS dan wel handelen in strijd met de gemaakte afspraken geeft STS het recht verdere advieswerkzaamheden op te schorten dan wel de overeenkomst al dan niet gedeeltelijk te ontbinden.
 2. Alle procedures, knowhow en kennis waarvan STS in het kader van een overeenkomst tot dienstverlening opdrachtgever in woord of geschrift mededeling doet en/ of gebruik toestaat, mogen niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van STS aan derden kenbaar worden gemaakt.
 3. Alle door STS in het kader van een overeenkomst tot dienstverlening, daarbij inbegrepen het doen van een aanbod daartoe, vervaardigde geschriften zijn door auteursrecht beschermd en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van STS aan derden kenbaar worden gemaakt of ter beschikking worden gesteld.
 4. De verplichtingen van STS uit hoofde van de overeenkomst zijn altijd inspanningsverplichtingen en nimmer resultaatsverplichtingen.
 5. STS is gerechtigd tot annulering van een door haar georganiseerde opleidingsbijeenkomst, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, doch wel onder gehoudenheid tot restitutie van door opdrachtgever eventueel reeds betaalde inschrijfgelden voor de desbetreffende opleidingsbijeenkomst. Opdrachtgever is gerechtigd tot annulering van haar inschrijving op een door STS georganiseerde opleidingsbijeenkomst tot 15 dagen voor de datum van die bijeenkomst. Bij annulering op een kortere termijn dan 15 dagen voor de bijeenkomst is en blijft opdrachtgever gehouden tot volledige betaling van het inschrijfgeld.

Levering van zaken

13. Levering/Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang de opdrachtgever niet (geheel) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, waaronder begrepen rente en kosten, behoudt STS de eigendom van de door hem geleverde zaken. In dat geval gaat de eigendom over zodra opdrachtgever aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is, heeft STS het recht de te leveren zaken geheel of gedeeltelijk vóór het overeengekomen tijdstip te leveren dan wel in fasen te leveren, waarbij iedere leverantie afzonderlijk gefactureerd wordt.
 3. Door STS overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van een leveringstermijn door STS geeft opdrachtgever nimmer het recht zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten.
 4. De levering van zaken geschiedt onmiddellijk voorafgaand aan het moment waarop aangevangen wordt de zaken in een door of namens de opdrachtgever of door STS ter beschikking gesteld vervoermiddel te laden, met uitzondering van die zaken die franco worden geleverd. Levering van deze zaken geschiedt op het moment waarop de zaken bij de opdrachtgever of een door hem aan te wijzen plaats worden afgeleverd.
 5. Het risico van verlies, beschadiging dan wel het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de te leveren zaken komt voor rekening van de opdrachtgever vanaf het moment van de levering dan wel vanaf het moment waarop en de plaats waar de levering krachtens overeenkomst dient plaats te vinden.
 6. Indien de opdrachtgever de zaken niet, niet tijdig of niet op de overeengekomen plaats afneemt doordat de opdrachtgever daartoe niet de noodzakelijke medewerking verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft STS het recht de zaken vanaf de plaats waar en vanaf het tijdstip waarop de levering dient plaats te vinden, voor rekening en risico van de opdrachtgever te vervoeren naar en op te slaan op een door STS vast te stellen plaats. STS heeft alsdan recht op vergoeding van geleden schade. Deze vergoeding bedraagt ten minste twintig procent (20%) van de voor de levering overeengekomen prijs, zulks onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.
 7. Indien de zaken binnen 14 dagen na de aanbieding ter levering niet door de opdrachtgever in ontvangst zijn genomen, is STS gerechtigd de overeenkomst op grond waarvan de levering plaatsvindt, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden middels een schriftelijke verklaring en de te leveren zaken te verkopen. In dat geval is STS bevoegd om zonder voorafgaande ingebrekestelling aan de opdrachtgever een boete op te leggen van 20% van de overeengekomen prijs. Deze boete is onmiddellijk opeisbaar. Het opleggen, innen of verrekenen van deze boete laat het recht van STS op nakoming, schadevergoeding en ontbinding onverlet.

14. Vervoer goederen

 1. Kosten verband houdende met levering van zaken, waaronder in ieder geval tevens begrepen zijn de kosten van vervoer, verzekering, emballage, laad- en loswerkzaamheden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 2. De wijze waarop de goederen moeten worden vervoerd wordt door STS bepaald.
 3. Wanneer ten gevolge van handelen of nalaten van de vervoerder bij de aflevering van de goederen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever ontstaat, is STS slechts aansprakelijk voor zover de betreffende schade door STS op de vervoerder kan worden verhaald.

15. Reclames

De opdrachtgever is verplicht om zo spoedig mogelijk, in elk geval binnen acht dagen na ontvangst van geleverde zaken ter zake van eventuele afwijkingen de zaken te hebben onderzocht en bij afwijking de STS daarvan schriftelijk en behoorlijk gemotiveerd op de hoogte te hebben gesteld. Bij gebreke hiervan vervalt elke aansprakelijkheid onzerzijds voor beschadiging. De desbetreffende zaken moeten tot de beschikking van STS blijven voor controle op de gestelde afwijking(en).

Deze Algemene voorwaarden zijn op 26 juli 2018 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.