Kennisartikel

Optima Sugar+: Resultaten in broccoli, aardappel en wortel

Optima Sugar broccoli Zwaagdijk IMG 0608 Cropped

In 2019 heeft Soiltech de nieuwe bladmeststof Optima Sugar+ geïntroduceerd. De eerste bladmeststof in Europa speciaal geformuleerd voor de suikerbietenteelt. Door de mooie resultaten met Optima Sugar+ in dit gewas, zijn we gaan kijken of Optima Sugar+ ook in andere teelten een toegevoegde waarde heeft. Hieronder de behaalde resultaten van onze officiële proeven in broccoli, aardappel en wortel.

Proefresultaten in broccoli: sterker gewas

Vertify (voorheen Proeftuin Zwaagdijk) heeft in 2020 in opdracht van diverse telers uit de regio Andijk gekeken naar de meerwaarde van verschillende bladmeststoffen in combinatie met de schimmelbestrijding. Het is bekend dat een bladmeststof een positieve bijdrage kan leveren aan de vitaliteit van het gewas. Optima Sugar+ is speciaal samengesteld met het oog op een sterker vitaler blad en een gewas in optimale conditie.

Naast een onbehandeld (geen gewasbescherming) is er een vergelijking gemaakt tussen een standaard fungicideschema met Optima Sugar+ en het standaard fungicideschema met een alternatieve bladmeststof. Beide bladmeststoffen zijn 3x toegepast bij een dosering van 4 l/ha.

De resultaten (zie figuur 1) laten duidelijk zien welke meerwaarde Optima Sugar+ op het gewas kan hebben. Richting het einde van de teelt was de gewasstand beduidend beter ten opzichte van de referentie-objecten. Ook werd er minder aantasting met Alternaria en Pseudomonas in het gewas waargenomen door de toevoeging van Optima Sugar+ aan het reguliere fungicide-programma. Een opbrengstbepaling was geen onderdeel van deze proef.

Dat Optima Sugar+ een gunstig effect had op de gewasstand is niet alleen te verklaren door de aanvullende gift van essentiële nutriënten. Zoals wij al eerder informeerden, formuleert Soiltech haar bladmeststoffen zo dat deze geen nadelig effect hebben op bijvoorbeeld fungiciden en insecticiden wanneer deze in de tankmix worden gemengd. Optima Sugar+ is gebruiksvriendelijk, het hoeft voor gebruik niet te worden geschud. Door de organische complexering neemt het gewas het zeer efficiënt op. In broccoli hebben we inmiddels vele positive ervaringen van telers genoteerd.

Optima Sugar Soiltech broccoli fotovergelijk Vertify 2020

Figuur 1: Vergelijking broccoligewas verschillende toepassingen, proef Vertify 2020

Optima Sugar Soiltech broccoli tabel Vertify 2020

Figuur 2: Gegevenstabel vergelijking verschillende toepassingen in broccoli, proef Vertify 2020

Proefresultaten in broccoli: minder holle stronken

Na de eerdere positieve proefresultaten in broccoli bewees Optima Sugar+ zich in 2021 opnieuw in deze teelt. Een praktijkproef bij Vertify - met 3 toepassingen van 4 l/ha - toonde aan dat het percentage holle stronken met 6% daalde door toepassing van Optima Sugar+ . Bovendien bleek de mate van aantasting door holheid beduidend minder ernstig. Ook waren de elementen Ca en B, die essentieel zijn voor sterke celwanden, duidelijk verhoogd bij het met Optima Sugar+ behandelde object. De investering verdient zich met deze resultaten zeker terug.

OS broccoli holle stronken

Proefresultaten in wortel

In 2020 heeft proefboerderij ‘De Rusthoeve’ (Colijnsplaat) gekeken naar het effect van Optima Sugar+ op de teelt van wortel. Hierbij is gedurende de teelt 5x Optima Sugar+ toegepast bij een dosering van 3 l/ha.

De toepassing van Optima Sugar+ heeft geleid tot een netto meeropbrengst van +12 % ten opzicht van het controle object (gangbare praktijk, maar geen Optima Sugar+; zie figuur 1). Deze meeropbrengst werd niet alleen behaald door een hogere bruto opbrengst, maar ook door een beduidend lagere tarra ten opzicht van het praktijk object. De hogere productie én het lagere aandeel groeiafwijkingen is in deze proef toe te schrijven aan een betere bladkwaliteit en een verbeterde vitaliteit.

Optima Sugar Soiltech wortel opbrengstgrafiek Colijnsplaat 2020

Figuur 3: Opbrengst in wortel proef Colijnsplaat 2020


Proefresultaten in aardappel

In 2020 heeft SPNA (Kollumerwaard) in een pootaardappelproef 3x Optima Sugar+ toegepast bij een dosering van 3 l/ha gedurende de loofontwikkeling van het ras Innovator (zie figuur 2). Als referentie lag er naast het Optima Sugar+ behandelde object een praktijk-controle. Alle objecten hebben een basisbemesting via de bodem gehad.

De behandeling met Optima Sugar+ heeft geleid tot een totale meeropbrengst van gemiddeld +8,9 %. Deze meeropbrengst was vooral afkomstig vanuit de grotere maten (45+). Behalve een hogere totaalopbrengst werden er ook meer knollen geoogst. In de maat 35 – 55 bedroeg deze meeropbrengst +4,4 % (resultaten hier niet weergegeven). Het lijkt er dus sterk op dat Optima Sugar+ ook hier heeft geleid tot een productievere en vitalere plant, waardoor de knollen eerder aan de maat waren en minder knolrui heeft plaatsgevonden.

Optima Sugar Soiltech aardappel maatvoering grafiek SPNA 2020

Figuur 4: Opbrengst in pootaardappel per maat proef SPNA 2020


Optima Sugar Soiltech pootaardappel SPNA IMG 0348

Figuur 5: Foto proefveld SPNA 2020

Conclusie

In een eerder artikel informeerde we al over de effecten van Optima Sugar+ in de teelt van suikerbieten. Gemiddeld werd hier ten opzichte van de controle een netto suikeropbrengst van +8,5 % behaald. Maar ook in de teelt van aardappel, broccoli en wortel zien we keer op keer de toegevoegde waarde van Optima Sugar+.

Deel dit bericht

Relevante producten