Kennisartikel

Optima Vigor+: Resultaten in broccoli, aardappel en wortel

Optima Sugar broccoli Zwaagdijk IMG 0608 Cropped

In 2020 heeft Soiltech haar nieuwe bladmeststof Optima Vigor+ geïntroduceerd. Aanvankelijk was deze bladmeststof speciaal geformuleerd voor de suikerbietenteelt. Door de mooie resultaten met Optima Vigor+ in dit gewas, zijn we gaan kijken of Optima Vigor+ ook in andere teelten een toegevoegde waarde heeft. Hieronder beschrijven we de behaalde resultaten van onze officiële proeven in broccoli, aardappel en wortel.

Proefresultaten in broccoli

Vertify (voorheen Proeftuin Zwaagdijk) heeft in 2020 in opdracht van diverse telers uit de regio Andijk (NL) gekeken naar de meerwaarde van verschillende bladmeststoffen in combinatie met de schimmelbestrijding. Het is bekend dat een bladmeststof een positieve bijdrage kan leveren aan de vitaliteit van het gewas, omdat een gewas met gebreken vatbaarder wordt voor ziektes en plagen. Optima Vigor+ is speciaal samengesteld met het oog op een sterker vitaler blad en een gewas in optimale conditie.

Naast een onbehandeld (geen gewasbescherming) is er een vergelijking gemaakt tussen een standaard fungicideschema met Optima Sugar+ en het standaard fungicideschema met een alternatieve bladmeststof. Beide bladmeststoffen zijn 3x toegepast bij een dosering van 4 l/ha.

De resultaten (zie figuur 4) laten duidelijk zien welke meerwaarde Optima Vigor+ op het gewas kan hebben. Richting het einde van de teelt was de gewasstand beduidend beter ten opzichte van de referentie-objecten. Ook werd er minder aantasting met Alternaria en Pseudomonas in het gewas waargenomen door de toevoeging van Optima Vigor+ aan het reguliere fungicide-programma. Een opbrengstbepaling was geen onderdeel van deze proef.

Dat Optima Vigor+ een gunstig effect had op de gewasstand is niet alleen te verklaren door de aanvullende gift van essentiële nutriënten. Zoals wij u al eerder informeerden, formuleert Soiltech haar bladmeststoffen zo, dat deze geen nadelig effect hebben op bijvoorbeeld fungiciden en insecticiden wanneer deze als tankmix worden gemengd. Optima Vigor+ is gebruiksvriendelijk, het hoeft voor gebruik niet te worden geschud. Door de organische complexering neemt het gewas het zeer efficiënt op. In broccoli hebben we inmiddels vele positive ervaringen van telers genoteerd en ook voor sluitkool is het product veelbelovend.

Optima Sugar Soiltech broccoli fotovergelijk Vertify 2020

Figuur 1: Vergelijking verschillende toepassingen in broccoligewas, proef Vertify 2020 (NL)

Optima Sugar Soiltech broccoli tabel Vertify 2020

Figuur 2: Gegevenstabel vergelijking verschillende toepassingen in broccoli, proef Vertify 2020 (NL)

Proefresultaten in broccoli: minder holle stronken

Na de eerdere positieve proefresultaten in broccoli bewees Optima Sugar+ zich in 2021 opnieuw in deze teelt. Een praktijkproef bij Vertify (NL) - met 3 toepassingen van 4 l/ha - toonde aan dat het percentage holle stronken met 6% daalde door toepassing van Optima Sugar+ . Bovendien bleek de mate van aantasting door holheid beduidend minder ernstig. Ook waren de elementen Ca en B, die essentieel zijn voor sterke celwanden, duidelijk verhoogd bij het met Optima Sugar+ behandelde object. De investering verdient zich met deze resultaten zeker terug.

OS broccoli holle stronken

Proefresultaten in wortel

In 2020 heeft proefboerderij ‘De Rusthoeve’ (Colijnsplaat, NL) gekeken naar het effect van Optima Vigor+ op de teelt van wortel. Hierbij is gedurende de teelt 5x Optima Vigor+ toegepast bij een dosering van 3 l/ha.

De toepassing van Optima Vigor+ heeft geleid tot een netto meeropbrengst van +12 % ten opzicht van het controle object (gangbare praktijk, maar geen Optima Vigor+; zie figuur 1). Deze meeropbrengst werd niet alleen behaald door een hogere bruto opbrengst, maar ook door een beduidend lagere tarra ten opzicht van het praktijkobject. De hogere productie én het lagere aandeel groeiafwijkingen is in deze proef toe te schrijven aan een betere bladkwaliteit en een verbeterde vitaliteit.

Optima Sugar Soiltech wortel opbrengstgrafiek Colijnsplaat 2020

Figuur 3: Opbrengst in wortel proef Colijnsplaat 2020


Proefresultaten in aardappel

In 2020 heeft SPNA (Kollumerwaard, NL) in een pootaardappelproef 3x Optima Vigor+ toegepast bij een dosering van 3 l/ha gedurende de loofontwikkeling van het ras Innovator (zie figuur 2). Als referentie lag er naast het met Optima Vigor+ behandelde object een praktijk-controle. Alle objecten hebben een basisbemesting via de bodem gehad.

De behandeling met Optima Vigor+ heeft geleid tot een totale meeropbrengst van gemiddeld +8,9 %. Deze meeropbrengst was vooral afkomstig vanuit de grotere maten (45+). Behalve een hogere totaalopbrengst werden er ook meer knollen geoogst. In de maat 35 – 55 bedroeg deze meeropbrengst +4,4 % (resultaten hier niet weergegeven). Het lijkt er dus sterk op dat Optima Vigor+ ook hier heeft geleid tot een productievere en vitalere plant, waardoor de knollen eerder aan de maat waren en minder knolrui heeft plaatsgevonden.

Optima Sugar Soiltech aardappel maatvoering grafiek SPNA 2020

Figuur 4: Opbrengst in pootaardappel per maat proef SPNA 2020 (NL)


Optima Sugar Soiltech pootaardappel SPNA IMG 0348

Figuur 5: Foto proefveld SPNA 2020 (NL)

Conclusie

In een eerder artikel informeerde we al over de effecten van Optima Vigor+ in de teelt van suikerbieten. Gemiddeld werd hier ten opzichte van de controle een netto suikeropbrengst van +8,5 % behaald. Maar ook in de teelt van aardappel, broccoli en wortel zien we keer op keer de toegevoegde waarde van Optima Vigor+.

Deel dit bericht

Relevante producten