Kennisartikel

Koperbemesting

Koperbemesting Know why

Koper is een essentieel sporenelement voor planten. Een kopergift tijdens de snelle loofgroei fase zal de opbrengst en kwaliteit van gewassen zoals aardappel (zowel zetmeel als consumptie), suikerbiet en tarwe verhogen. Koper heeft namelijk diverse functies in de plant, waaronder groeibevordering. Een hogere koperconcentratie zorgt voor een betere fotosynthese- en enzymactiviteit. Ook is koper belangrijk voor de vorming van lignine in celwanden. Met andere woorden; koper zorgt mede voor sterke, rechtop groeiende planten. Tot slot is koper essentieel voor de vorming van stuifmeel en zaadzetting wat vooral in granen zoals tarwe belangrijk is.

Kopergebrek graan

Tekorten door beperkte beschikbaarheid

Kopertekort is meestal het gevolg van een beperkte beschikbaarheid van de kopervoorraad in de bodem. De beschikbaarheid hangt sterk samen met een aantal eigenschappen van het perceel:


  • Organische stof; koper is steviger gebonden aan organische stof dan welk ander nutriënt dan ook. Kopertekorten treffen we vaak aan in gewassen die groeien op veen of andere grondsoorten met > 8% organische stof.
  • Bodem-pH; de oplosbaarheid van koper neemt af bij een pH > 7.0. Bij een hoge pH-waarde houdt het klei-humuscomplex koper beter vast en is er minder beschikbaar voor het gewas. Dit is vaak het geval op kalkrijke gronden.
  • Hoge stikstofbeschikbaarheid; gewassen die groeien op gronden met hoge stikstofgehaltes (door hoge bemestingsgiften) kunnen koper minder goed opnemen.
  • Nutriëntenbalans; hoge concentraties zink, fosfor, aluminium en/of ijzer in de bodemvoorraad verlagen de opname van koper door de plant.

Gevoelig voor kopergebrek

Tekorten van koper in aardappel en suikerbiet zijn niet makkelijk zichtbaar. Tarwe en haver laten dat wel goed zien. Verschijnselen zijn het krullen van de bladeren en het ontstaan van witte bladpunten, die later afsterven. Bij ernstig gebrek komt het gewas niet in de aar of ontwikkelt de aar zich slecht (zie afbeelding 1). Aangezien koper een immobiel element is (het wordt niet in de plant verplaatst), zijn de verschijnselen vooral in de jonge, laatst gevormde bladeren te zien.

Koperovermaat

In sommige gevallen is de beschikbaarheid van koper in de bodem te hoog. Dit is vaak het gevolg van overmatig gebruik van koperhoudende fungiciden of overmatig gebruik van varkens- of kippenmest. Koperovermaat uit zich als eerste in verminderde wortelgroei en later in geelverkleuring van het blad (chlorose). Een bodemanalyse kan het plantbeschikbare koper (Cu) van de bodem aantonen.

Koper bladbemesting

Op gronden waar de beschikbaarheid van koper een probleem is, of op gronden met een kopertekort, is het aan te raden om één of meerdere bladbespuitingen uit te voeren met een kopermeststof. Soiltech heeft met Optima Leaf-Cu+ een bladmeststof met organisch gecomplexeerd koper in het pakket. Door de organische complexatie zal het gewas koper sneller en efficiënter op kunnen nemen. Hiernaast zorgt de organische complexatie ervoor dat de koper kationen in het product niet gaan reageren met andere elementen in de spuitoplossing zodat de plant de koper in de juiste vorm ontvangt. Tevens zorgt dit ervoor dat het product makkelijk combineerbaar is met de meeste meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.

Deel dit bericht

Relevante producten