Soiltech Solutions
NL EN EN

Nieuws en Teelttips

Bemesting met compost verbetert bodemvruchtbaarheid zonder extra fosforbelasting

Geplaatst door Fiona van Hoesel (fiona) op Jan 15 2015
Nieuws en Teelttips >>

Bemesting met stalmest, compost of digestaat heeft op middellange termijn een verschillend effect op de hoeveelheid fosfor die in de bodem voor gewassen beschikbaar is én ook op de fosforuitspoeling. Compost en stalmest zorgen voor een vergelijkbare verhoging van het gehalte aan organische stof in de bodem. Bij bemesten met runderstalmest wordt zowel de hoeveelheid snel beschikbare fosfor als de fosforuitspoeling in de bodem hoger. Compost heeft dat effect op de fosforuitspoeling niet. Compost lijkt daarmee de meest geschikte organische meststof voor bodems met een hoog fosforgehalte. Stalmest blijft een goede keuze voor bodems waar weinig fosfor voor de gewassen beschikbaar is. Dat blijkt uit veldproeven van het ILVO en de Universiteit Gent in Vlaanderen en het INRA in Frankrijk.

Onderzoeker Thijs Vanden Nest promoveerde op 5 januari aan de Universiteit Gent over de invloed van organische meststoffen op de fosforuitspoeling. Hij zocht naar een bemestingsstrategie met organische meststoffen waarbij de vruchtbaarheid en bodemkwaliteit op peil kunnen blijven terwijl het milieu daarbij minimaal wordt belast. Daarbij vergeleek hij de inzet van diverse organische meststoffen zoals stalmest, composten en digestaten.


Hoog fosforverlies
Veel landbouwpercelen hebben door overbemesting in het verleden een fosforgehalte dat hoger is dan noodzakelijk voor optimale gewasopbrengsten. Het gehalte ligt zo hoog dat fosfor naar het grondwater kan weglekken. Dat kan eutrofiëring van het oppervlaktewater veroorzaken. Ondanks de inspanningen van de Vlaamse landbouwsector om minder dierlijke mest te gebruiken, blijft het fosforverlies te hoog. Aan de andere kant blijkt de bodemvruchtbaarheid in het gedrang te komen door een daling van het organische stofgehalte van de bodem. Voor het op peil houden van het organisch stofgehalte zijn organische meststoffen nodig, maar die bevatten fosfor. De invloed op de fosforuitspoeling van de diverse organische meststoffen die gebruikt kunnen worden blijkt echter verschillend.

Veldproeven in België en Frankrijk
Gedurende een aantal jaren werden proefvelden in Vlaanderen en Frankrijk bemest met runderstalmest, GFT-compost, groencompost, boerderijcompost, runderdrijfmest en digestaten. Daarbij werden de resultaten voor de ontwikkeling op de bodemkwaliteit en de fosforgehaltes vergeleken. De fosforverliezen werden bepaald aan de hand van laboratoriumexperimenten met bodemmonsters uit de bouwvoor van deze proefvelden. Het fosforverlies is afhankelijk van de mate waarin de bodem het fosfor weet te binden. De hoeveelheid fosfor die uit de bodem weglekt hangt samen met de capaciteit van de bodem om fosfor te binden, en de hoeveelheid fosfor die in de bodem aanwezig is.

Verschil in effect op bindingscapaciteit
De capaciteit om fosfor te binden kan via organische bemesting worden beïnvloed. Bij het gebruik daarvan komen organische zuren vrij die de bindingscapaciteit voor fosfor in de bodem kunnen verlagen. Anderzijds kunnen stabiele organische verbindingen gevormd worden die fosfor insluiten en voorkomen dat fosfor gaat binden aan bodemdeeltjes, zodat de bindingscapaciteit van de bodem niet verlaagt. Omdat de samenstelling van organische meststoffen sterk verschilt is er ook verschil in bindingscapaciteit en in fosforuitspoeling na langere termijn bemesting met verschillende meststoffen. De relatie tussen samenstelling van de meststof en de binding van fosfor vergt nog meer onderzoek, om de resultaten en de voorspellingskracht van de cijfers te verfijnen.

Geen extra fosforuitspoeling bij gebruik van compost
Zowel runderstalmest als compost op basis van plantenmateriaal zoals GFT-compost zijn bronnen van stabiele organische koolstof en zijn dus geschikt om het organische stofgehalte van de bodem te verhogen. Uit de veldproeven blijkt echter dat stalmest zorgt voor een verhoging van het snel beschikbaar fosfor in de bodem én voor een verhoogde fosforuitspoeling. Dat is niet het geval bij compost.

Bron: AgriHolland via ILVO, 06/01/15

Link naar artikel

Laatst vernieuwd: Jan 15 2015 om 2:56 PM

Terug