Soiltech Solutions
NL EN EN
SOILTECH ||

Bodembalansanalyse als bodemindicator in veenweiden

Binnen het project ”Bodemindicatoren voor duurzaam bodemgebruik in de veenweiden”, wat gelopen heeft tussen 2010 en 2012, is gebruik gemaakt van de Bodembalansanalyse van Soiltech. Het doel van het onderzoek was om meetbare bodemindicatoren te vinden. Het project is door diverse partijen gefinancierd en diverse partijen hebben een bijdrage geleverd in de bemonstering en verwerking van de data.

Binnen het project zijn 20 landbouwpercelen en 20 natuurpercelen met een organische stof gehalte van minimaal 27% bemonsterd. Naast diverse andere chemische en biologische analyses om correlaties en indicatoren te vinden voor grasproductie, nutriëntenlevering en nutriëntenretentie, is ook de Bodembalansanalyse van Soiltech ingezet.

De meest bepalende indicator voor de stikstofopbrengst bij 0 kg N bemesting was de Ca/Mg verhouding in de grond. Bij een relatief hoger calciumaandeel in de grond ten opzichte van het magnesiumaandeel was de N-opbrengst van het gras hoger. Zie figuur 1 hieronder.
Calcium en Magnesiumionen hebben een invloed op de kleideeltjes, waar ze aan gebonden worden. Dit is bepalend voor de bodemstructuur en heeft daarmee effect op de mineralisatie. De Ca/Mg verhouding is dus een belangrijke parameter om de bekalkingsstrategie op af te stemmen.
 
Conclusie van het onderzoek:
De variatie in grasopbrengst werd vooral verklaard door de Ca/Mg verhouding van de bodem. De Ca/Mg verhouding is positief gecorreleerd met het stikstofleverend vermogen. Tevens was de soortenrijkdom aan planten het sterkst gecorreleerd met bodemchemische indicatoren, zoals o.a. de Ca/Mg verhouding in zowel landbouwpercelen als natuurpercelen. De diverse positieve resultaten over o.a. de Bodembalansanalyse kunt u terug vinden in het volledige onderzoeksrapport.